Transparència

Estatus, reglaments i documentació

Ordenances fiscals

Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació de les
ordenances fiscals – 2015. Publicat al Butlletí Oficial de la
província de Girona número 251 – 31 de desembre de
2015.

Descarregar arxiu

Documentació

Aquí us oferim un seguit de documents relacionats amb el món de la bicicleta, la mobilitat sostenible, normatives, etc, que poden ésser del vostre interès. També us podeu descarregar el full de sol·licitud oficial, amb el que ens podeu transmetre queixes, suggeriments, etc. Un cop emplenada, envieu-la per correu ordinari a l’adreça del Consorci o per correu electrònic a info@viesverdes.org.

Normativa d’Usos de les Vies Verdes de Girona El present reglament conté el règim d’usos de les vies verdes que gestiona el Consorci Vies Verdes de Girona, així com el procediment d’autorització d’usos compatibles amb les vies verdes i les normes de circulació. Aquesta reglamentació resulta necessària a mostra de l’experiència adquirida al llarg d’aquests anys de funcionament de les vies verdes i per tal de donar coneixement als usuaris de les mateixes del règim d’ús i de les possibilitats d’obtenir autoritzacions compatibles seguint el procediment establert.

Descarregar arxiu

Estatuts

El Consorci de les Vies Verdes de Girona és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local, integrada pels membres següents de conformitat amb els acords presos pels organismes respectius i amb la finalitat de complir els objectius que s’assenyalen en els presents estatuts. Estatuts aprovats en data 04/2002 (acord del ple de la Diputació de Girona d’aprovació del projecte d’estatuts) i modificats i publicats en data 09/2015.

Descarregar arxiu

Actualitat