Política de protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades del Consorci de les Vies Verdes de Girona. Dona compliment al Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és el Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant, el Consorci), amb CIF P1700047B i domicili a la ronda de Sant Antoni Maria Claret, 28 A, 1r, de Girona (CP 17002), adreça electrònica info@viesverdes.org i adreça web www.viesverdes.cat.

 

Amb quins criteris tractem les dades personals?

En el tractament de les dades el Consorci assumeix els principis establerts pel Reglament general de protecció de dades i, per tant:

  1. Tracta les dades de manera lícita (únicament quan hi ha una base legal que li ho permet i amb transparència davant l’interessat).
  2. Destina les dades a les finalitats determinades, explícites i legítimes que explica en el moment d’obtenir-les. Posteriorment no les tracta de manera incompatible amb aquestes finalitats.
  3. Tracta únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per a cada finalitat.
  4. Procura que les dades estiguin actualitzades.
  5. Les conserva durant el temps necessari, en compliment de les normes sobre conservació d’informació pública.
  6. Aplica les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament de dades no autoritzat o il·lícit, o la pèrdua, destrucció o danys accidentals.
  7. Com a criteri general, només es comuniquen dades de les persones més grans de 14 anys. En cas de menors de 14 anys és necessària l’autorització dels seus pares o representants legals.

 

Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El delegat de Protecció de Dades (DPD) supervisa el compliment de la normativa de protecció de dades i vetlla perquè es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre les persones de qui es tracten dades si volen presentar una queixa o reclamació. Per contactar amb el delegat de Protecció de Dades es pot adreçar un escrit al Consorci o un correu a l’adreça electrònica dpd@ddgi.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem?

El Consorci tracta les dades per exercir les seves competències i funcions. Els serveis del Consorci es descriuen al seu lloc web. Una descripció completa dels tractaments i de les finalitats a les quals es destinen les dades figura al Registre de les activitats de tractament, elaborat conforme a l’article 30 del Reglament general de protecció de dades.

 

Procediments administratius i tràmits

Partint de les sol·licituds de les persones particulars interessades, el Consorci utilitza les seves dades per seguir la tramitació pròpia de cada procés. El catàleg de tràmits i el procediment que se segueix es pot consultar a la seu electrònica del Consorci. Segons el procediment, les dades es poden comunicar a altres administracions competents en la matèria. En alguns casos han de ser objecte de publicació en compliment del principi de transparència.

 

Serveis

Per a la prestació dels serveis el Consorci tracta les dades aportades per les persones beneficiàries o bé les que ha obtingut d’altres administracions. Oferir aquests serveis comporta sovint fer-ne un seguiment i obtenir noves dades de les persones usuàries. El catàleg de serveis es pot consultar al lloc web. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment de l’usuari del servei.

 

Contacte

El Consorci atén les consultes de persones que utilitzen els formularis de contacte d’aquest lloc web. Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

 

Enviament d’informació

Amb l’autorització explícita de cada persona el Consorci utilitza dades de contacte que aquesta li ha proporcionat per informar de les iniciatives, serveis o activitats d’aquest ens. Això es fa per diferents canals, en funció de l’autorització que ha facilitat cada persona, i les dades no es comuniquen a altres persones sense el seu consentiment.

 

Gestió de les dades dels nostres proveïdors

El Consorci registra i tracta les dades dels seus proveïdors d’obres, serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònomes o també dades de representants de persones jurídiques. S’obtenen només les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i es destinen únicament a aquesta finalitat. En compliment d’obligacions legals (normativa fiscal i contractual del servei públic) es comuniquen dades a altres administracions públiques.

 

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que duu a terme el Consorci tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

 

Compliment d’obligacions legals

Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s’efectua seguint les normes reguladores de cada un dels procediments. Es porten a terme en compliment d’obligacions legals.

 

Quant de temps conservem les dades?

El temps de conservació de les dades el determinen diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin sent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc, es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part del Consorci, i per atendre qualsevol requeriment d’altres administracions públiques o d’òrgans judicials.

En conseqüència, les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i de facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

Les dades que es tracten exclusivament sobre la base del consentiment de la persona interessada es conserven fins que es revoca el consentiment.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública i els dictàmens de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental són un referent que determina els criteris que segueix el Consorci en la conservació o eliminació de les dades.

 

Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem?

Les persones de qui el Consorci tracta dades tenen els drets següents:

 

A saber si es tracten

Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si el Consorci tracta les seves dades, amb independència del fet que hagi existit o no una relació prèvia.

 

A ser informats en la recollida

Quan les dades s’obtenen de la mateixa persona interessada, aquesta ha de tenir informació clara de les finalitats a les quals es destinaran, i de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.

 

A accedir-hi

És el dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per a la qual es tracten, a conèixer quines comunicacions se’n faran a altres persones (si escau); o el dret a obtenir-ne còpia o a conèixer el termini previst de conservació.

 

A demanar-ne la rectificació

És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part del Consorci.

 

A demanar-ne la supressió

Es reconeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, aquestes no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

 

A demanar la limitació del tractament

En determinades circumstàncies també es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas, deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

A la portabilitat

En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format d’ús comú.

 

A oposar-se al tractament

Una persona pot adduir motius particulars perquè deixin de tractar-se les seves dades en la mesura que la perjudiquin.

 

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets enumerats anteriorment es poden exercir adreçant una sol·licitud al Consorci, a la seva adreça postal o a les altres adreces de contacte indicades a l’encapçalament.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o per altres canals accessibles des del seu lloc web: www.apd.cat.

En qualsevol cas, per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al delegat de Protecció de Dades enviant un missatge de correu a l’adreça dpd@ddgi.cat.

Actualitat