Organització de l’ens

Composició del Consorci

El Consorci de les Vies Verdes de Girona és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local, integrada pels membres següents de conformitat amb els acords presos pels organismes respectius i amb la finalitat de complir els objectius que s’assenyalen en els presents Estatuts.

Assemblea

L’Assemblea General és l’òrgan superior de deliberació i decisió del Consorci. Està constituïda per:

 • a) La Presidència
 • b) La Vicepresidència
 • c) Els alcaldes i alcaldesses dels municipis consorciats o aquells en qui aquests hagin delegat específicament
 • d) Els 27 diputats i diputades de la Diputació de Girona (amb un vot ponderat cadascun d’ells equivalent a tres vots)
 • e) Cinc membres –amb veu i sense vot- elegits per l’Assemblea General a proposta de la Comissió Executiva, en representació de:
  • Entitats mediambientals i socials (2)
  • Entitats econòmiques (2)
  • Entitats esportives (1)

Consell Executiu

El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un màxim de vuit vocals. Dintre dels vocals s’hi preveuen:

 • Tres diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la Presidència (amb un vot ponderat cadascun d’ells equivalent a tres vots).
 • Cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació.

Actualitat