Seu electrònica i transparència

Registre electrònic

Factura electrònica

Factura electrònica adreçada als proveïdors
A partir del 15 de gener de 2015 els proveïdors del Consorci de les Vies Verdes de Girona que siguin societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d’empresa, i la resta d´entitats definides a l´article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d´impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, tenen l´obligació de presentar factures electròniques.

Què és la facturació electrònica?

https://www.facturae.gob.es/factura-electronica/Paginas/factura-electronica.aspx

CODIS DIR

Oficina comptable:          I00000505
Òrgan gestor:                    I00000505
Unitat tramitadora:        I00000505

A qui s’adreça

Empreses
Societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d’empresa, i la resta d’entitats definides a l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.

Més informació

Consorci de les Vies Verdes de Girona
C/ Ronda Sant Antoni Maria Claret, 28A, 1r
17002 Girona
info@viesverdes.org
Tel 972 48 69 50

Documentació

Com crear i enviar una factura electrònica
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques.

https://efact.eacat.cat/bustia/home.htm;jsessionid=2316ADF6291311F6EF25DAE1E29A6C0B?siteLanguage=ca

Informació en línia

Accés a l’aplicatiu per l’enviament de factura electrònica.

Fitxa d'alta de creditor

 • A) Presentació electrònica*
  • 1. Descarregar el model de fitxa de creditor a l’enllaç: Fitxa_alta_de_creditor_CVV_CAT 2021 (adreça nova)_
  • 2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
  • 3. Validar les dades bancàries. Per a la validació es pot fer servir una de les formes següents:
  • 3.1 Imprimint la fitxa de creditor i fent-la segellar per l’entitat bancària abans de la signatura electrònica** del document per part del creditor.
  • 3.2 Mitjançant un certificat acreditatiu de la titularitat del compte signat electrònicament per l’entitat bancària.
  • 3.3 Marcant la casella d’autorització a la fitxa de creditor (aquest supòsit només és vàlid per a persones físiques).
  • 4. Signar la fitxa de creditor electrònicament, pel representant legal.
  • 5. Presentar la fitxa de creditor per mitjans electrònics.
 • B) Presencialment (opció vàlida únicament per a persones físiques que no optin per la presentació electrònica)
  • 1. Descarregar el model de fitxa de creditor a Fitxa_alta_de_creditor_CVV_CAT 2021 (adreça nova)
  • 2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
  • 3. Validar les dades bancàries, amb la firma i el segell de l’entitat bancària.
  • 4. Signar la fitxa de creditor.
  • 5. Presentar la fitxa de creditor al Registre General del Consorci Vies verdes de Girona (Ronda Sant Antoni Maria Claret, 28A, 1r – 17002 Girona). La persona que hi comparegui s’haurà d’identificar amb el DNI.

* És obligatori adjuntar el NIF. Quan es tracti de persones jurídiques, ha de contenir el codi segur de verificació de l’AEAT.

** Sistemes de signatura electrònica: http://www.ddgi.cat/web/nivell/658/s-1/sistemes-de-signatura-electronica

Tauler d'anuncis

Perfil públic de contractació

Actualitat