Via verda Cassà de la Selva – Campllong – Fornells – Llambilles

 

L’àmbit territorial on es desenvolupa el projecte són els municipis de Cassà de la Selva, Campllong, Fornells de la Selva i Llambilles. Les actuacions a desenvolupar són les següents: 

– Execució de millores de traçat en la Via Verda a l’entrada de Cassà de la Selva des de Llambilles fet que incrementa de manera substancial la seguretat i la visibilitat. – Obertura d’una via verda “Via Onyar – Gotarra – Verneda” que sortint de Cassà de la Selva ressegueix la riera Verneda i Gotarra fins arribar al TM de Campllong. La via continua dins el TM de Campllong fins arribar al polígon industrial de les Ferreries on s’inicia una via verda de recent construcció que arriba fins al nucli de Fornells de la Selva. La via continua a través del nucli urbà de Fornells de la Selva i finalment es connecta al TM de Girona a la zona de Palau i en un àmbit escolar. – Obertura d’una interconnexió de la Via Verda del Carrilet amb la Via Verda “Onyar – Gotarra – Verneda” a la zona de la C-25 amb uns carrils bici que es troben en construcció i alguns existents dins el TM de Campllong. Per acabar la interconnexió es necessari l’execució de dos trams: un dins el TM de Cassà de la Selva i un altre dins el TM de Llambilles. – Obertura d’una segona interconnexió entre la Via Verda del Carrilet amb la Via Verda “Onyar – Gotarra – Verneda” resseguint la riera de Bugantó. A més des de la Via Verda del Carrilet es realitza una connexió fins al nucli del TM de Llambilles. 

El total de les actuacions sumen uns 28.360 metres, dels quals 10.840 metres són de vies noves, 12.825 metres són vies existents i 4.695 metres són de millora de vies. 

 

L’actuació resol la interconnexió entre els diferents municipis afectats per l’actuació i també en d’altres que es troben en el seu entorn. Concretament, els municipis inclosos en aquesta subvenció és: Cassà de la Selva, Campllong, Fornells de la Selva i Llambilles. Tot i així, hi ha altres municipis que es troben a la corona d’aquests 4 municipis que també es veuran beneficiats per les actuacions. Aquests municipis són: Girona, Quart, Riudellots de la Selva, Sant Andreu Salou, Llagostera, Caldes de Malavella. 

El total de l’actuació es divideix en 18 trams diferents i tots ells reuneixen les condicions mínimes exigibles a una via verda per tal de garantir l’èxit d’ús de la infraestructura a executar. Al llarg de tot el traçat es localitzen les següents tipologies de via ciclista: camí verd compartit amb vianants, pista bici bidireccional, carril bici protegit en zona interurbana i carrer en zona 30 (convivència de les bicicletes i els vehicles motoritzats per calçada). 

El detall de les actuacions previstes en cada un dels trams es defineix en el corresponents avantprojectes. Hi ha trams en que es preveu una actuació, trams en que es preveu una millora i trams existents que ja estan en funcionament. 

 

La descripció genèrica de l’actuació a fer es resumeix com segueix: 

– Execució de millores de traçat en la Via Verda a l’entrada de Cassà de la Selva des de Llambilles per millorar la seguretat i la visibilitat de la mateixa

– Obertura d’una via verda anomenada “Via Onyar – Gotarra – Verneda” que sortint de Cassà de la Selva ressegueix la riera Verneda i Gotarra fins arribar al TM de Campllong. La via continua dins el TM de Campllong fins arribar al polígon industrial de les Ferreries on s’inicia una via verda de recent construcció que arriba fins al nucli de Fornells de la Selva. La via continua a través del nucli urbà de Fornells de la Selva i finalment es connecta al TM de Girona a la zona de Palau i en un àmbit escolar.

– Obertura d’una interconnexió de la Via Verda del Carrilet amb la Via Verda “Via Onyar – Gotarra – Verneda” a la zona de la C-25 amb uns carrils bici que es troben en construcció i alguns existents dins el TM de Campllong. Per acabar la interconnexió és necessari l’execució de dos trams, un dins el TM de Cassà de la Selva i un altre dins el TM de Llambilles.

– Obertura d’una segona interconnexió entre la Via Verda del Carrilet amb la Via Verda “Via Onyar – Gotarra – Verneda” resseguint la riera de Bugantó. A més des de la Via Verda del Carrilet es realitza una connexió fins al nucli del TM de Llambilles. 

 

 

Actualitat